Management

S.L.No Name Designation
1 Mr. Shaikh Nasir Mahemood Miya Chairman
2 Mr. Sayyed shahid Abdul kadair Vice-Chairman
3 Mr. Shaikh Zuber Mahemood Miya Secretary
4 Mr. Shaikh sabir Sultan Miya Treasurer
5 Mr. Shaikh Shafiq Ismail Miya Member
6 Mr. Shaikh Rafiq Mahemood Miya Member
7 Mr. Shaikh Johed Nasir Jt. Secretary